Opgedateer/Last update: 7 June 2016
Copyright: Die Skaakmeesters Akademie 2016
Welkom by die Skaakmeesters Akademie! Hierdie is 'n privaat-organisasie wat in 2006 gestig is en sedertdien skaak bevorder in Kimberley en omliggende dorpe. Ons hou geensins verband met Noordkaap Skaak of Skole-skaak (Nocussa) nie, en is ook nie provinsie-gebonde nie.  
 
Wat is die doel van skaak by die Akademie?  
 
Skaak is nie net 'n gewone bordspeletjie nie, alhoewel dit die persepsie is wat meeste ouers het. Dit is 'n hulpmiddel wat die speler moet help om: 
 • probleme te bowe te kom 
 • eienskappe soos, konsentrasie, fokus en selfbeeld te bevorder
 • vir hom/haar te leer DINK 
 • goeie sportmansgees aan die dag te lê
 • respek teenoor ander te betoon 
 • te luister as daar gepraat word, ens.
 
Die Akademie se hoofdoel is om individuele skaakafrigting te bied aan belangstellende junior spelers, ongeag van watter dorp, skool of ouderdom. Ons wil 'n sterk basis daarstel en die kinders se spelvlak verhoog sodat hulle vol selfvertroue en kompeterend aan nasionale skaak-kampioenskappe kan deelneem.  
 
Vir kinders wat leer of enige ander probleme het, is skaak 'n uitstekende aktiwiteit wat gebruik kan word om hulle daarmee te help.  Die Akademie spesialiseer daarin om probleme te identifiseer en kinders en ouers behulpsaam te wees om dit op te los of te aan te spreek.  
 
Die hele doel van skaak (die spel) is juis om die speler te “verander” sodat hy sal aanpas by die spel. Om dit te vermag moet daar eers baie aandag aan die speler self gegee word om te bepaal waar die probleme is.  
 
Ons is toegerus om ons eie Toernooie aan te bied en aangesien ons spelers van ander provinsies ook kan betrek, bring dit mee dat die kinders hul kennis kan verbreed, meer ondervinding opdoen en blootstelling kry aan kompetisie-omstandighede.  
 
Daar is twee soorte afrigtingsmetodes waarop skaak aan kinders bekendgestel kan word:  
 
1. Oor die algemeen word kinders geleer om spesifike skuifpatrone te memoriseer. Hierdie metode kan werk vir beginners. Geen spel is ooit dieselfde nie daarom sal hierdie tipe spelers net tot op 'n punt speel en daarna gaan dit moeilik gaan.  Hierdie tipe afrigting leer nie 'n speler om vir homself te dink nie.  
 
2. Die skaakakademie evalueer elke kind en identifiseer eienskappe wat hy benodig om 'n suksesvolle speler te word. Bv. geduld, selfvertroue, konsentrasie, selfbeeld ensovoorts. Indien daar tekortkominige in hierdie eienskappe is, word dit eerste aangespreek.  
 
Die speler moet by die spel se vereistes aanpas anders sal hy/sy nooit 'n gebalanseerde skaakspeler word nie.  Voordele van hierdie tipe afrigting is dat die individu so “geskaaf“ word dat sy/haar optrede en denke deurspoel na sy skoolwerk, universiteit en in die werks-opset eendag.  
 
Skaak is nie 'n spel wat die speler alleen moet leer nie. Dit is 'n familie-aktiwiteit. Die Akademie werk saam met die speler en sy ouers om sodoende almal bewus te maak waaroor die spel eintlik gaan.  
 
Dit is die Skaakmeesters Akademie se passie om hierdie spel op die regte manier aan die kind oor te dra sodat hy sal trots wees op wat hy/sy kan doen en sodoende sy ouers beindruk en hulle trots maak op wat hy/sy vermag het.  
 
Ons is lief vir hierdie wonderlike bordspel en trots om te sien dat die kinders wat hierdie afrigting ontvang, drasties verbeter en ook probleme wat daar mag wees te bowe gekom het.  
 
Die afrigtingsklasse word in Kimberley aangebied. Die individuele inslag van elke klas is van onskatbare waarde, aangesien elke kind as individu in die proses ontwikkel, nie alleen op skaakgebied nie, maar ook elk as unieke mens. Aspekte soos geduld, konsentrasie, selfbeeld ensovoorts word tydens die leerproses aangespreek en die kinders leer dat dit nie net oor wen of verloor gaan nie, maar dat skaak geniet kan word en pret kan wees. Slegte verloorders leer om hul teleurstelling te verwerk deur deursettingsvermoë en selfbeheersing aan te leer, en dat om te verloor ook nie meer iets is om oor sleg te voel nie, maar dat dit van jou net n beter mens maak wat vorentoe beter sal vaar.  
 
Die onortodokse manier waarop die Skaakmeesters geleer word werk in die opsig dat hulle voortdurend op die uitkyk moet wees vir sekere speelpatrone en dan spesifieke skuiwe, eie aan die Skaakmeesters. Dit verg groot konsentrasie en dinkwerk om al die moontlike strategieë te onthou en kan net met volgehoue oefening bemeester word.  Ouderdom is sowaar eén ding wat gladnie 'n waarborg in skaak is nie! Die kleinste spelers kan groot manne op hul neuse laat kyk en dit bewys weereens dat dinamiet in klein pakkies kan kom, mits hulle die regte afrigting ontvang!  
 
Talle spelers wat sedert 2006 by ons aangesluit het, het deur die jare medaljes in plaaslike sowel as nasionale toernooie verower, en meeste van hulle het ook jaarliks deelgeneem aan die SA Junior Skaak Kampioenskappe wat aangebied word deur CHESSA.  
 
Vir enige navrae of verwysings kontak my gerus.  
Welcome at the Chessmasters Academy!This is a private organisation which was launched in 2006 and has since been furthering chess in Kimberley and surrounding towns. We are not part of Northern Cape Chess of school chess (Nocussa), nor are we province bound.
 
What is the aim of playing chess at the Academy?  
 
Chess is not just another board game, although parents have this general perception thereof. Chess is a means to help a player to:
 • overcome problems 
 • enhance characteristics like concentration, focus and self image
 • teach a child to THINK 
 • grow good sportmanship
 • learn to respect other people
 • teach a child to lisen when he is spoken to, etc.
 
The Academy's main aim is to give individual chess coaching to interested junior players, no matter from what town, school or age they are. We want to lay a strong foundation and enhance the player's playing level, so that he or she can confidently and competitively participate, even in national chess championships.
 
If a child has learning or other  problems, chess is an excellent activity to help with this. The Academy specialises in identifying problem areas in children and then help them and the parents to address this issues.  
 
The whole aim of playing chess is to “reform” the player so that he can adapt to the game. To achieve this, a lot of attention needs to be given to the player to determine where the problem areas are.  
 
The Academy is equipped to host tournaments and because of the fact that we can work with other provinces, it can lead to our players broadening their knowledge and getting exposure to competition circumstances.
 
There is two methods to teaching children to play chess:
 
1. In general players are taught specific game patterns and these they must memorise. This method can work for beginners. Every game is different and therefor this method will only work to a specific point, at which it will become too difficult. This method does not teach the child to think for himself.
 
2. The Chessmasters Academy evaluates each child and identifies the properties needed to become a successful player. For instance, patience, self-confidence, concentration, self image, etc. If there is problemes in these areas, those are the issues that will be addressed first.
 
The player must be able to fit into the game requirements, otherwise he or she will never become a balanced chess player. The advantage of this coaching method is that the individual's behaviour and thoughts are worked on and enhanced so that it flows through to his school work, life, and later his university and working environment in the future.
 
Chess is not a game that only the player must be taught. It is actually a family activity. The Academy works together with the child and his parents to make sure they know what chess is all about.  
 
It is the passion of the Academy to teach the child chess in the correct manner so that he can be proud of his or her accomplishments - not only in chess but also in becoming a better person.  
 
We love this wonderful board game and are proud to see the accomplishments of the children we have coached. Not only seing them excel in chess but also overcoming possible problems in their life, thus helping them grow as a human being.
 
The coaching takes place in Kimberley. Thie individual approach to the classes is of utmost importance, as each child is developed as an individual - not only as a chess player but almost more importantly as a unique person. Aspects like patience, concentration, self image etc. are addressed during the process. They are also taught that everything does not revolve around winning, but that chess can be enjoyed and it can be fun, no matter the outcome. Bad losers learn to overcome their disappointments through selfcontrol and perseverance, and that losing is nothing to be ashamed of, but must be seen as a stepping stone to improve in the future.
 
The unorthodox coaching method of the Academy work in that it teaches the child to be on the lookout for certain game patterns and specific moves. It requires concentration and thinking to remember all the strategies and can only be overcome with diligent practise and commitment. Age is no guarantee in chess - the youngest child can beat an adult - there is no stoping a winner once they have had the correct coaching!
 
Countless players that has joined the Academy since 2006, has won medals locally as well as nationally and most of them also participated in the annual SA Jnr Chess Championships held by CHESSA.
 
For any furhter information, please contact me.
Indien jou kind skaam is, 'n swak selfbeeld het of nie kan stilsit nie, dan is SKAAK die antwoord. Ons het keer op keer gesien hoe ons unieke benadering tot skaakafrigting talle kinders laat verander het van ongelukkige, negatiewe en onsekere kinders, tot gelukkige, selfversekerde individue.


Belangrike ontwikkelingsareas wat skaak

kan aanspreek:
 1. Identiteit - 'n Sterk sin van identiteit is noodsaaklik vir 'n kind om van pasgeborene tot selfversekerde volwassene te groei. Skaak leer hom selfvertroue, wat die belangrikste bousteen hiervan is 
 2. Konsepte - Help kinders om hulself en hul denke te oriënteer. Beïnvloed  motoriese vaardighede en ruimtelike persepsie ten opsigte van die skaakbord se uitleg en samestelling
 3. Kommunikasie - Dit is die vereiste grondslag vir kinders om taal-, spraak- en luistervaardighede te vestig. 
 4. Kreatiwiteit - Fokus op probleemoplossing, kritiese denke, selfbewustheid en gedragsbeheer
 5. Positiewe selfbeeld
Daar is soveel voordele wat genoem kan word waar skaak kan help om 'n kind se hele karakter te ontwikkel. En waar daar tekortkominge is, kan skaak gebruik word as 'n manier om daaraan te werk en om te skakel in 'n positiewe groei van die kind se menswees.
If your child is shy, have a bad self- image or cannot sit still, then CHESS is the answer. We have seen so many examples of children who changed from quiet, sad people into self- assured and happy individuals, through the implementation of our unique chess coaching techniques.


Chess can address the following important development areas in a child
:

 1. Identity - A strong sense of identity is essential for a child to grow from an infant into a self-assured adult. Chess teach him self-confidence, which is the most important aspect in building his own identity
 2. Concepts - Helps children to orientate and order themselves and their thoughts. Helps to develop motor skills and space perception 
 3. Communication - This is the foundation to establsih language, oral and listening skills
 4. Creativity - Focus on problem solving, critical thughts, self awareness and behavioural patterns
 5. Positive self-image
There is so many advantages one can think of where chess can help to develop a child's character. And where there is problems and issues, it can be used as a tool to convert these negatives into positive growth of the child's personality.
•   Individuele privaat-afrigting (een tot een) 
•   Skaak-konsultasies met skole wat skaak wil bevorder 
•   Ontwerp en implimentering van hulpmiddels vir skole 
•   Organiseer en aanbied van toernooie 
•   Werkswinkels / kursusse vir skoolgroepe 
•   Individual private coaching (one to one) 
•   Chess consultation with schools
•   Design & implimentation of    for schools
•   Organising and hosting of tournaments
•   Workshops / courses for school groups
Eienaar en afrigter / Owner and coach

Pierre de Smidt 

Cell: 083 407 3072

Tel/Fax: 053 8337146

 
Email: info@skaakmeesters.co.za
Chess Puzzle for the day